مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دوستي
در رابطه با دوستان تا حد مرزي مي توان پيش رفت و صميمي شد؟

پاسخ:
دوستي مانند هر چيز ديگري در زندگي محدود به حدودي است. امام صادق(ع) نيز مي فرمايد: «دوستي حد و مرزي دارد و كسي كه اين حدود را رعايت نكند او را به كمال دوستي نسبت ندهيد»، { (بحارالانوار، ج 71، ص 173) }. ما در اينجا با استفاده از روايات ائمه به بعضي از آنها اشاره مي كنيم: 1. نخستين مرز دوستي اين است كه آشكار و نهانتان با دوست يكي باشد. و از همدلي كافي برخوردار باشند. بنابراين ميان دوستان چاپلوسي و دروغ و نفاق نبايد وجود داشته باشد و دل و زبانشان يكي است. بنابراين اظهار دوستي و همدلي و هم احساسي با دوست صميمي مادام كه به چاپلوسي نمي رسد و از واقعيت دروني فرد حكايت مي كند، نيكو و پسنديده است. 2. دومين مرز دوستي اين است كه آراستگي و خوبي او را آراستگي و خوبي خود بداند و عيب و نقص او را عيب و نقص خود تلقي نمايد. بنابراين دوست راستين و صميمي كسي است كه اگر پيشرفتي كرد و مقامي يافت دست دوست را هم بگيرد و حتي براي پيشرفت آنها از برخي منافع خود بگذرد. 3. سومين مرز اين است كه ميزان مال و جاه در دوستي و پيوند برادري تغييري ايجاد نكند. زيرا گاهي بعضي افراد، دوستان فقير هستند و تا زماني كه فقيرند دم از دوستي مي زنند. 4. چهارمين مرز اين است كه: تا مي تواند از كمك كردن به دوست خود دريغ نورزد. 5. پنجمين مرز آن كه: در مشكلات و سختيها دوست خود را تنها نگذارد. ارزش دوست در وقت آسايش و رفاه معلوم نمي شود بلكه هنگام مشكلات و گرفتاريها روشن مي شود. بنابراين كسي كه از اين مرزها و حدود دوستي به خوبي پاسداري كند و به كمال دوستي مي رسد چه نيكوست بلكه لازم و ضروري است كه رابطه صميمانه داشت و براي گرفتن مشورت از وي در مواردي كه نيازمند به آن هستيم اسرار و رازهاي زندگي مشخص خود را با او در ميان گذاشت. البته به شرطي كه او را امتحان كرده و از صداقت وي مطمئن شده و قابل اعتماد باشد هر چند بايد به اين اصل هم توجه كافي بايد مبذول شود كه تمام اعتماد را نبايد حتي به نزديك ترين دوست كرد زيرا چه بسا به هر دليلي روزي آن فرد نتواند يا نخواهد با شما به ادامه دوستي و رابطه صميمانه بپردازد و بعضي حوادث مختلف زندگي شما را در برابر يكديگر قرار داد بنابراين همانطور كه در بعضي توصيه هاي ديني ما نيز آمده است تمام اسرار را به دوست خود نگوئيد.