مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: خدمت به خلق
آيا خدمت به خلق پاداش و ثواب دارد؟

پاسخ:
به طور قطع هرگونه خدمت به خلق خدا هر چند به ظاهر ناچيز باشد موجب پاداش و ثواب است، چنان كه پيامبر اكرم(ص) فرموده اند: { من رفع حجراً عن الطريق كتبت له حسنة }{ ؛ هر كس سنگي را از راه مردم بردارد براي آن حسنه و ثوابي نوشته مي شود }، { (نهج الفصاحه، شماره 3018) }. اما اگر اين خدمت از راه تعليم و هدايت ديگران باشد. ارزش فوق العاده اي دارد. پيامبر اكرم به امام علي(ع) فرمود: { لئن يهدي اللَّه علي يديك رجلاً خير لك مما طلعت عليه الشمس و غربت }{ ؛ اگر خداوند به دست تو كسي را هدايت كند براي تو از همه چيز كه خورشيد بر آن طلوع و غروب كند بهتر است }. درباره اجر و پاداش تعليم به ديگران روايات زيادي نقل شده است، چنان كه امام صادق(ع) فرموده اند: { من علم خيراً فله مثل اجر من عمل به }{ ؛ كسي كه به ديگري چيزي بياموزد براي او مثل پاداش آن كه به آن علم عمل مي كند پاداش هست }، { (ترجمه اصول كافي، ج 1، ص 42) }.