مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دعا براي ديگران
چگونه براي خود و ديگران دعا كنيم؟

پاسخ:
دعا با لفظ «ما» كفايت مي كند در قسمتي از روايتي امام صادق(ع) مي فرمايند: { اذا دعا احد فليعمم فانّه اوجب للدعاء... }؛ { هر كس دعا مي كند حتماً تعميم دهد (و همگان و ديگران را در دعاي خود جاي دهد) زيرا اين كار براي دعا كردن (و به لحاظ آداب آن) لازم تر مي باشد }»، { (همان، ج 3، ر 5647) }. در شرايط دعا گفته اند هميشه دعا را بصورت جمع و عمومي انجام دهيد تا بهتر از آن را خداوند براي خود شما مستجاب نمايد. و در اين زمينه يك بابي در كتاب هاي روايتي ما آمده است براي اطلاع بيشتر شما را به مطالعه جلد چهارم كتاب «اصول كافي» كه از كتاب هاي معتبر و اركان شيعه مي باشد و ترجمه فارسي هم شده دعوت مي كنيم زيرا در آنجا يك باب مفصلي راجع به دعا دارد كه از جمله راجع به همين سؤال مورد نظر شما چند روايت آورده است.