مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: تربيت ديگران
چگونه مي توان جواني كه همسن با خودم مي باشد را موءدب به اخلاق كرد؟

پاسخ:
ساختن يك فرد زمينه هاي فراواني لازم دارد، از جمله بينش دادن به فرد در مورد ضرورت تخلّق به اخلاق و آداب و سپس رهنمودهاي نظري. مؤثرترين شيوه در اين زمينه، آموزش عملي است. اگر شما مي خواهيد به كسي اخلاق آموزش دهيد خود اخلاقي باشيد. به فرموده امام صادق(ع): { كونوا دعاة الناس بغير السنتكم }؛{ مردم را با غير زبان هايتان (با عمل) دعوت به خير كنيد }