مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: شيوه ي ائمه
چرا بعضي از ائمه(ع) با زن هايي كه مي دانستند به دست آنها مسموم مي شوندازدواج كردند؟

پاسخ:
امام صادق(ع) به ابوبصير فرمودند: هر امامي كه نداند چه بلايي و مصيبت هايي به او مي رسد و سرنوشت او چگونه است امام و حجت خدا بر زمين نيست و در روايت ديگري فرمودند: خداوند حكيم تر و بزرگ تر از آن است كه شخصي را امام و حجت خويش قرار دهد و او را از اخبار آسمان و زمين محروم كند. امام در جواب اين سوال كه چرا امام كه مي دانستند اين غذا مسموم است از آن اجتناب نكردند و يا اميرالمومنين كه مي دانستند اگر به سجده بروند كشته مي شوند چرا رفتند؟ امام محمد باقر(ع) در جواب اين سوال به حمران فرمودند: اگر ائمه (ع) از خدا مي خواستند كه بلا و مصيبت ها را از آنان دور گرداند و طاغوت و ستمگران و دشمنانشان را نابود كند فورا اجابت مي شد. اما خداوند چنين سرنوشتي را براي آنان مقدر كرده بود و امام نيز آنچه را خدا براي آنها خواسته بود با اختيار خودشان پذيرفتند و اگر آنان چيزي غير از آن را مي طلبيدند اراده آنها برخلاف اراده و خواست خدا مي شد و حاشا و كلا كه امام چيزي را برخلاف رضاي خداوند طلب كند. هم چنين خداوند درجاتي براي آنان مقرر كرده كه رسيدن به آنها از راه بلاها و مصايبي بود كه براي آنان تقدير شده بود و اگر مي بينيم آنها در اين گونه موارد اقدام كرده اند يك تكليف الهي بود كه آن را انجام داده اند. چنان چه امام كاظم(ع) در زندان وقتي خرماي مسموم را آوردند گفت: خدا تو خود مي داني كه اگر قبل از اين چنين كاري مي كردم نفس خويش را هلاك مي كردم اما الان مي دانم كه رضاي و خواسته تو بايد اجرا گردد.