مرکز پاسخگويي: مركز فرهنگي نهاد رهبري در دانشگاه ها
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: دعا براي اموات
آيا دعا و استغفار براي اموات در سرنوشت اخروي آنها تاثير دارد؟

پاسخ:
انساني كه از دنيا مي رود تا هنگامي كه در عالم برزخ است و هنوز قيامت بر پا نشده باشد، كارهاي خيري كه براي او انجام مي دهند به صورت هديه به او مي رسد و چه بسا مورد غفران و بخشش نيز واقع شده و يا موجب تعالي و تكامل روح او مي شود. در اين باره روايات و احاديث زيادي نقل شده است. به عنوان نمونه چند مورد اشاره مي شود. امام صادق(ع) فرموده است: { يدخل علي الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء و يكتب اجره للذي يفعله و للميت }{ ؛ نماز و روزه و حج و صدقه و نيكي و دعا در قبر ميت داخل مي گرددو پاداش آن اعمال علاوه بر اين كه براي كساني كه آنها را انجام مي دهد هست براي ميت نيز خواهد بود }، { (المحجةالبيضاء، ج 3، ص 42) }. پيامبر اكرم(ص) مي فرمايد: { ... ليدخل علي قبور الاموات من دعاء الاحياء من الانوار مثل الجبال }{ ؛ دعاي زندگان به صورت كوه هاي نور بر قبرهاي مردگان داخل مي گردد }، { (المحجةالبيضاء، ج 3، ص 341) }. علاوه بر اين اعمالي كه براي او انجام مي دهند نتايج و ثمرات اعمال و كارهايي را نيز كه خودش انجام داده بعد از مرگش به او مي رسد. امام صادق(ع) فرموده است: { ستّ خصال ينتفع بها المؤمن من بعد موته: ولد صالح يستغفر له و مصحف يقرأ فيه و قليب يحفره و غرس يغرسه و صدقة ماء يجريه و سنة حسنة يؤخذ بها بعده }{ ؛ شش چيز است كه بعد از مرگ مؤمن به او سود مي رساند. فرزند صالح و شايسته اي كه براي او دعا و طلب آمرزش كند. قرآني كه تلاوت شود. چاهي كه حفر كرده و درختي كه غرس نموده و آبي را كه جاري ساخته و روش و سنت پسنديده اي كه پس از او مورد عمل قرار گيرد }، { (بحارالانوار، ج 6، ص 293) }. براي آگاهي بيشتر ر.ك: 1- منازل الاخره، شيخ عباس قمي 2- حيات پس از مرگ، علي محمد اسدي