مرکز پاسخگويي: مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: روابط نامشروع
در سن 15 سالگي با دختري كه او را دوست داشتم، دور از چشم ديگران هم آغوش ميشدم در حالي كه ميدانستم پيروي از هواي نفس و كار خلافي است و گناه ميكردم، حالا پس از مدتها كه ناراحت و غمگين از اين موضوع هستم، ميخواهم توبه كنم و از اين درد و رنج آزاد شده و راحت زندگي نمايم. لطفاً مرا راهنمايي فرماييد.
پاسخ:
همين كه از انجام آن عمل زشت، ناراحت و غمگين هستي، مرحله نخست توبه را انجام دادهاي به اين شرط كه واقعاً از كارهاي انجام شده از ته دل پشيمان و ناراحت باشي و تصميم جدي گرفته باشي كه ديگر گرد چنين گناهي نگردي.
در همين راستا امام صادق (ع) ميفرمايد: ((التائب من الذنب كمن لاذنب له))يعني: كسي كه از گناه خودش توبه (حقيقي) كند مثل كسي است كه گناهي انجام نداده است.
علاوه بر آن بايد آبروي خود و آن دختر را تا آخر عمر حفظ كني و از اظهار گناه پيش هر كسي خودداري ورزي و هيچ گاه براي ديگران بازگو نكني.