مرکز پاسخگويي: مركز تحقيقات سپاه
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: مصافحه
وقتي دوستانمان را ميبينيم همديگر را ميبوسيم آيا اين اشكال دارد؟
پاسخ:
بوسيدن با شهوت حرام است مگر در مورد همسر و بوسيدن در موارد ديگر جاهايي كه احتمال مفسده وجود دارد بايد احتياط شود. ولي از امام صادق (ع) روايت شده است كه بوسيدن لب جايز نيست مگر همسر انسان و فرزند كوچك (بحار ج -7 ص 41 )