مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: صاحب كار بي قيد
من در مغازه اي مشغول به كار هستم كه صاحب كار به مسائل معنوي زياد توجهي ندارد و كارهاي غير قانوني و غير شرعي انجام مي دهد. سؤال من اين است كه آيا حق الزمة من حلال است يا اينكه چگونگي درآمد او به من ارتباطي ندارد و بايد به اعتقادات خودم پايبند باشم لطفاً مفصلاً توضيح دهيد؟


پاسخ:
كسي كه منكري را ببيند و در حالي كه قدرت دارد، از آن نهي نكند، پس اومعصيت خدا را دوست داشته و كسي كه معصيت خدا را دوست دارد به دشمني با خدا برخاسته است.
امام صادق (ع)