مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: خوردن طعام غير مسلمان
با توجه به اينكه غير مسلمان نجس است لطفاً دليل آيه 4 سوره مائده را (طعام اهل كتاب براي شما و طعام شما براي آنها حلال است) چيست؟


پاسخ:
در پاسخ شما خواهر محترم عرض مي كنيم كه اكثر قاطع مفسرانو فقهاي شيعه بر اين عقيده اند كه منظور از اين طعام، غذاهاي غير گوشتي است كه ذبيحة اهل كتاب نباشد. و روايات متعددي از ائمه و اهل بيت نقل گرديده كه اين مطلب را تأييد مي كند كه منظور از طعام در آية فوق، طعام هايي است كه غير ذبيحه هاي اهل كتاب باشد.(1)
امام صادق (ع) در شرح اين آيه مي فرمايد: منظور از طعام اهل كتاب، حبوبات و ميوه هاست. نه ذبيحه هاي آنها، زيرا آنان هنگام ذبح حيوانات نام خدا را نمي برند. (2)
اما دليل روشن و آشكار را بايد در آيات قبل از اين آيه جستجو كرد. در اين آيات كريمه اعلام گرديده كه گوشت حيواناتي كه ذبح شرعي نشده اند بر مسلمانان حرام است. بنا براين حكم آية مورد نظر شامل طعامهاي گوشتي كه ذبح آنها مطابق دستور اسلام نباشد، نمي گردد.
نكته قابل ذكر ديگر اينست كه قبل از نزول اين آيه شريفه هم منعي در مورد خريد و فروش گندم و حبوبات و ميوه با اهل كتاب براي مسلمانان وجود نداشت بلكه معاشرت و به مهماني آنان رفتن و آنان را به مهماني پذيرفتن ممنوع بود، و نزول آيه فوق در حقيقت براي رفع اين ممنوعيت بود، و در عين حال حكم طعام خوردن از سفرة آنان را نيز معين مي كند. (3)

***
پاورقي:
1ـ تفسير نمونه، ج4، ص277
2ـ وسائل الشيعه، ج16، ص291، بنقل ازتفسير نمونه، ج4، ص278
3ـ تفسير نمونه، ج4، ص279