مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: پدر و مادر
جايگاه پدرو مادر در اين جهان و جهان ديگرچيست ؟


پاسخ:
در اسلام سفارش اكيدي براحترام به پدر ومادر و رعايت حقوق ايشان شده است.قرآن كريم تاكيد شديدي بر احسان به پدر ومادر داشته و مي فرمايد وقضي ربك الاتعبدوا الا اياه و بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما اوكلاهما فلاتقل لهما اف و لاتنهرهما وقل لهما قولا كريما يعني: و خداي تو حكم فرمود كه جز او هيچ كس را نپرستيد ودرباره پدرو مادر نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شوند ( كه موجب رنج و زحمت شما باشند ) كلمه اي كه رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها نرسانيد و با ايشان با اكرام و احترام سخن گوئيد .
مردي از ياران امام ششم( گويد : از امام صادق ( پرسيدم قول خداوند عزوجل وباالوالدين احسانا كه اين احسان چيست ؟ فرمود:
احسان اينست كه به خوشي با آنها يار باشي و آنها را ونگذاري كه آنچه را نياز دارند از تو بخواهند و اگر چه توانگر باشند ( يعني حوائج آنها را نگفته بر آورده كني ) 2
و اين احسان و نيكي به پدرو مادر تا پس از مرگ ايشان نيز ادامه دارد .
در حديث است كه امام صادق عليه السلام مي فرمود مردي نزد پيغمبر آمد و گفت يا رسول الله به من سفارش فرما ، در پاسخ فرمود چيزي را با خدا شريك مساز گرچه به آتش سوخته و شكنجه شوي جز آنكه دلت وابسته به ايمان به خداي واحد باشد و پدر ومادر خود را فرمانبردار باش و به آنها احسان كن چه زنده باشند چه مرده3 .
اما در مورد اينكه در جهان ديگر نيزاين روابط بايد رعايت شود بايد گفت :دنيا دار تكليف است اين تكاليف مربوط به دنياي مادي است اما جهان آخرت جاي تكليف نمي باشد .
قرآن كريم مي فرمايد : فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ 4يعني ( پس آنگاه كه نفخه صور دميد ديگر نسب و خويش در ميانشان نماند و كسي از كسي ديگر حال نپرسد .
از آن چه بيان شد معلوم مي شود كه جايگاه پدر ومادر بسيار والا مي باشد چنانكه ما قادر به درك و فهميدن تمام آنها نمي باشيم و همين قدر مي دانيم كه بايد احترام و ادب را نسبت به آنان كاملاً رعايت كنيم .

***
پاورقي:
1- قرآن كريم، كريمه اسراء آيه 23
2- اصول كافه ، ج س ص 237
3- همان ماخذ ، ص 238
4- قرآن كريم ، سوره مباركه مؤمنون، آيه 101