مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: گوش دادن غناء
آيا شرايط وجود دارد كه انسان بتواند نوارهاي غير مجاز يا رقص پيش زنان را انجام دهد ؟


پاسخ:
از نظر آيت ا... خامنهاي بنابر احتياط واجب رقصيدن خانمها در هر كجا اعم از مجلس عقد و عروسي و يا مولوديها جايز نيست مگر رقصيدن زن براي همسر خود . ( احكام روابط زن و مرد ، ص 145 ) و هر گونه نوازندگي مطرب لهوي كه متناسب مجالس عيش و نوش باشد حرام است .
امام صادق (ع) ميفرمايند :
در بهشت درختي وجود داردكه خداوند به بادهاي بهشتي فرمان مي دهد كه به حركت درآمده به اين درخت برخورد كنند و از آن صداهاي دلنشيني به گوش مي رسد كه مردم صدايي به زيبايي و دلنشيني آن نشنيده باشند ، سپس فرمودند : ولي اين موسيقي ناب و دلنشين مخصوص كساني است كه بخاطر ترس از خداوند شنيدن موسيقي را در دنيا ترك كرده باشند.(ميزان الحكمه جلد2 ، صفحه 111)
و نيز در اصول كافي از معصوم روايت شده است كه :
شما را از رقص و وسايل لهو منع مي كنم .(جلد 6 ، صفحه 432 )
به اين اميد كه خانمهاي جامعه ما آنچنان رشد فكري بالايي پيدا كنند تا ديگر لازم نباشد براي سرگرمي خود به اين امور روي آورند و سرانجام در اثر نشان دادن لياقت خود در تمام عرصه هاي ديني ، علمي ، فرهنگي و هنري توفيق خدمت در محضر آقا امام زمان عجل ا... تعالي فرجه الشريف نصيبشان گردد .

***
پاورقي:
رساله آموزش مسايل جديد از ديدگاه علما و مراجع ، جلد اول ، ص 203 و 53 ، نوشته سيد محسن محمودي