مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: اسماء متبرك
آيا گذاشتن اسم مباركه الرحمان بر روي شخص مانعي دارد يا نه؟ توضيح دهيد؟

پاسخ:
رحمان از اسماء مختص خداوند است ودرمورد غير او به كار نمي رود، درحالي كه رحيم صنعتي است كه هم درموردخداوند وهم درمورد بندگان استعمال مي شود.
درحديثي از امام صادق(ع) نقل شده : الرحمان اسم خاص بصفحه عامه، والرحيم اسم عام بصفحه خاصه
رحمان اسم خاص است اما صفت عام دارد نامي است مخصوص خدا ولي مفهوم رحمتش همگانرا دربرمي گيرد.
ولي رحيم نامي است كه بر خدا وخلق هر دو گفته مي شود اما اشاره به رحمت ويژه مؤمنان دارد .(1)

***
پاورقي:
(1) تفسير نمونه، ج 1، مجمع البيان