مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: نماز فرادا يا جماعت
1 :درنماز فرادي وياجماعت ثواب كدام يك بيشتر است؟ يا كلاً بهتر است كه انجام شود؟

2 :اگر يك ذكر را با قرائت كامل بخوانيم بهتر است يا اينكه به طور معمولي وبا رعايت حركات عربي چندين ذكر را ولي سريعتر انجام دهيم حالا درسجده يا ركوع ويا دعاي دست باشد


پاسخ:
پاسخ قسمت اول : مسأله ثواب نماز جماعت را همه مراجع تقليد در توضيح المسائل خود ذكر كرده اند از جمله نگاه كنيد به مسائله 1400 توضيح المسائل حضرت امام خميني (ره).
و در روايتي هم از امام صادق (ع) آمده است كه فرمودند : همانا نماز جماعت بيست و سه درجه بالاتر از نماز فرادي است(1) و در حديث ديگرآمده است : هر كه نماز جماعت را دوست بدارد. خدا و فرشتگان او را دوست مي دارند.(2)
و نيز رسول خدا(ص) فرمودند : يك نماز با جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادي در خانه است. پرسيدند : آيا يك روز نماز؟ فرمودند : بلكه يك نماز(3)
قسمت دومدر مورد اذكار نماز : كه ذكرهاي نماز دو نوعند:
1- ذكرهاي واجب( مانند ذكر سجده وذكرركوع) آنچه كه در ذكرهاي سجده وركوع واجب است از اين قرار است: 1. ذكر بايد دنبال هم وبه عربي صحيح گفته شود. 2. بايد به مقدار ذكر واجب، بدن آرام باشد ودر ذكر مستحب هم اگر آن را به قصد ذكري كه براي ركوع وارد شده بگويد بنا براحتياط واجب، آرام بودن بدن لازم است.(4)
پس معلوم مي شود هرچقدر ذكر را باررعايت موارد بالا بگويد ثواب بيشتري خواهد داشت.به چند روايت دقت كنيد :
1- شخصي وارد منزل امام صادق( شد ديد كه امام درحال ركوع به تسبيح خدا مشغول است وتا شصت مرتبه، تسبيح را تكرار نمود.(5)
ومولا علي ( آنقدر ركوع طولاني داشت كه عرق ازساق پاي ايشان جاري وزير قدمهاي مباركش تر مي شد.(6)
وامام صادق( فرمودند : سجده هاي خود را طولاني كنيد زيرا سخت ترين ناراحتي را برشيطان، سجدة انسان وارد مي كند. چرا كه او خود، مأمور به سجده بر آدم شد ونافرماني كرد ولي انسان اطاعت كرد ورستگار شد.(7)
از جمله مطالب فوق نتيجه مي گيريم كه جمع كردن بين تكرار اذكار و حفظ حضور قلب بسيار عالي مي باشد ولي اگر نمي تواند حضور قلب وتوجه به معني را (درصورت تكرار اذكار) حفظ كند. يقيناًَ يك ذكر با توجه بهتر است از تكرار بدون توجه، چرا كه آنچه در پرونده اعمال درحقيقت نماز ثبت مي شود مقداري است كه با توجه خوانده شده است.
نكته : چه ذكري را در ركو ع و سجده بگوييم : مراجع مي فرمايند انسان هر ذكري را در ركوع و سجده بگويد كافي است ولي احتياط واجب آن است كه به قدر سه مرتبه سبحان ا....ويا درركوع يك مرتبه سبحان ربي العظيم وبحمده
و در سجده سبحان ربي الاعلي وبحمده(8 )وبعد مي فرمايند اگر اين اذكار را سه يا پنج وياهفت مرتبه بيشتر بگويد مستحب است.(9)
2- اما نوع دوم ذكرهاي مستحب هستند (مانند : ذكر قنوت و ....)
درمورد ذكر قنوت مراجع مي فرمايند : درقنوت هر ذكري بگويد اگر چه يك سبحان ا...باشد كافي است (10)
و در روايات آمده است بهترين نماز آن است كه قنوتش طولاني تر باشد.(11)
حضرت رسول اكرم( سفارش كرده كه درنمازها قنوت را طول دهيد واين را سبب آساني وقوف انسان در مراحل حسابرسي قيامت دانسته است.(12)
البته ذكر قنوت هم بايد صحيح خوانده شود.
ونكته مهم اين است كه انسان درموقع ذكرهاي مستحبي هم بدنش بايد آرام باشد. غيراز ذكربحول ا...وقوته اقوم واقعد كه بايد درحال برخاستن بگويد.(13)
پس خلاصه جواب شما خواهر عزيز اين است كه با شرايطي كه بيان شد مي توانيد اذكار نماز را چندين بار بگوييد ولي بطور سريع باشد.(14)

***
پاورقي:
(1) ثواب الاعمال وعقاب الاعمال،شيخ صدوق،ص81
(2) مستدرك الوسائل،ج1،ص488
(3) مستدرك الوسائل،ج1،ص488
(4) مسأله 1050 و1030و1029،رساله حضرت امامره
(5) وافي،ج2،ص107
(6) بحار،ج82،ص108
(7) بحار،ج82،ص163
(8) مسأله 1028و1049،رساله حضرت امامره
(9) مسأله 1049و1028 رساله حضرت امامره،وسؤال 499، اجوبه الاستفتائات
(10) مسأله 1119، رساله حضرت امامره
(11) بحار،ج82،ص206
(12) بحار،ج82،ص119
(13) مسأله 965، رساله حضرت امامره
(14) به سؤالات 488 ـ 480 رساله اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبري،ص99ـ98 مراجعه شود.