مرکز پاسخگويي: مؤسسه پيوند با امام
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز اول وقت
مي گويند نماز بايد اول وقت باشد در غير اينصورت هر چه نماز ديرتر باشد آن نماز ما را نفرين خواهد كرد . افرادي كه سر كار هستند مثلاً تا ساعت 3 با اين هواي گرم خسته و ناتوان نماز خواندن بهتر است يا اينكه يكي دو ساعت استراحت كردن و بعد از آن نماز را با تعقيبات خواندن؟


پاسخ:
در پاسخ به شما سئوال كننده محترم با ذكر چند روايت از ائمه هدي (ع) متوجه مي شويم كه هيچ چيز مانند نماز اول وقت ارزش ندارد .
1- امام صادق (ع) مي فرمايند : فضيلت اول وقت بر آخر وقت براي مومن بهتر از فرزندان و مال اوست .(1)
2- باز امام صادق (ع) مي فرمايند : برتري نماز اول وقت بر آخر وقت مانند برتري آخرت بر دنياست .(2)
3- امام موسي كاظم (ع) مي فرمايند : نمازهاي واجبي كه در اول وقت خود با آداب و شرايط خوانده شوند خوشبوتر و باطراوت ترازشاخه درخت مورد است هنگامي كه ازدرخت خود جدا مي شود پس نمازهايتان را دراول وقت بخوانيد .(3)
4- امام صادق (ع) مي فرمايند : اي بنده خدا !نماز واجب را در وقت خود بخوان با حالت كسي كه با آن وداع مي كند و مي ترسد از اينكه هيچگاه موفق به انجام آن نشود.(4)
پس انسان تا مي تواند بايد نماز را اول وقت بخواند و نماز اول وقت خواندن با شرايط كامل اما بدون تعقيبات قطعاً فضيلت آن بيشتر از تاخير انداختن نماز است همراه با تعقيبات .(5)
و سيره و روش امامان ما (ع) و نيز اولياي الهي اين بوده است كه هميشه نماز اول وقت را بر هر چيز ديگر مقدممي داشتند .(6) بله اگر نماز اول وقت را به اميد درك نماز جماعت به تاخير بيندازد جايز است و اينكه مراجع مي فرمايند نماز جماعت از نماز اول وقت كه فرادي يعني تنها خوانده شود بهتر است .(7)
البته امور ديگري هستند كه نسبت به نماز اول وقت اهميت بيشتري دارند و يا حتي واجب هستند . مثل نجات جان مسلمان ، جلوگيري از يك ضرر فراوان مخصوصاً در مورد ديگران ، اطاعت امر والدين ، رسيدگي به مريضي كه به كمك ما در آن لحظه نياز دارد و ... اما اموري كه فرموديد از قبيل خستگي و كسالت نبايد مانع نماز اول وقت بشود . بهترين كار اين است كه اين امور را به عنوان يك مانع و مشكل از سر راه نماز بر داريم و برطرف كنيم و اگر به حقيقت نماز پي ببريم ( عشق نه تكليف ) هيچگاه احساس خستگي نمي كنيم .

***
پاورقي:
1- ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شيخ صدوق صفحه 79 ( ترجمه ابراهيم محدث )
2- همان
3- همان
4- همان صفحه 77
5- به مضمون سئوال 348 و 457 رساله اجوبه از استفتائات مقام معظم رهبري
6- به كتب اسرار عبادات آيت الله جوادي آملي و بر از پرتوياسرار نماز، محسن قرائتي و نماز تاليف شيخ حسين انصاريان مراجعه شود
7- مساله 1402 رساله حضرت امام خميني