مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: حضرت يوسف
در قرآن كريم آمده كه حضرت يوسف پيامبر بوده و به او وحي ميشده، ولي عده اي ميگويند ايشان تا زماني كه عزيز مصر نشده بود، پيامبر نبوده است، لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.


پاسخ:
به اعتقاد شيعيان پيامبران الهي قبل از بعثت و حتي قبل از بلوغ از گناه، خطا، نسيان و... مصون هستند.
حضرت امام صادق ميفرمايد: وقتي در چاه بر حضرت يوسف وحي نازل شده او هفت سال داشت.(ر. ك: حياةالقلوب، علامه مجلسي، ـ رحمه الله ـ ج 1، ص 483، انتشارات سرور، قم.)
بنابر اين، از روايات اسلامي و تاريخ زندگاني حضرت يوسف بر مي آيد كه به آن حضرت، قبل از رسيدن به مقام رياست و عزيز مصر شدن، وحي ميشده و فرشتة وحي حضرت جبرئيل بر او نازل ميشده است.(براي آگاهي بيشتر ر. ك: مباني رسالت انبيأ در قرآن، عبدالله نصري، ص 226، نشر سروش; حياةالقلوب، همان; منشور جاويد، آيت الله جعفرسبحاني، ج 11، ص 329 ـ 475، مؤسسه امام صادق، قم.)