مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: مسنترين پيامبر
كدام پيامبر، بيشترين عمر را كرده است؟


پاسخ:
در ميان پيامبران، عمر حضرت نوح از بقيّه پيامبران بيشتر بوده.
قرآن كريم، در مورد مدت پيامبري او ميفرمايد: ما نوح را به سوي قومش فرستاديم، و او در ميان آنان هزار سال منهاي پنجاه سال (= 950) زندگي كرد.(عنكبوت،14)
در مدت عمر حضرت نوح عددهاي مختلفي را گفته اند; در سخني از امام صادق ميخوانيم كه: نوح دو هزار و پانصد (2500) سال عمر كرده كه (850) سال آن قبل از پيامبري و (950) سال ديگر بعد از پيامبري او بوده است، همچنين (200) سال به كار ساخت كشتي خود مشغول بوده و (500) سال نيز بعد از خارج شدن از كشتي به آباداني شهرها پرداخته است.(قصص الانبيأ يا سرگذشت پيامبران، آيت اللّه سيد نعمت اللّه جزايري، ترجمه يوسف عزيزي، ص 138 و ص 32، انتشارات هاد.)