مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: فوائد سوره يوسف
فوايد سورة يوسف چيست؟


پاسخ:
در روايتي از امام صادق ميفرمايد: كسي كه هر روز، يا هر شب، سورة يوسف را قرائت كند، خداوند روز قيامت، زيبايي او را همانند زيبايي يوسف قرار ميدهد، و ناراحتي هاي روز قيامت به او نميرسد و از بهترين بندگان صالح خدا خواهد بود.(ثواب الاعمال، شيخ صدوق (ره)، ص 106، انتشارات شريف رضي / بحارالانوار، علامه مجلسي، ج 89، ص 279، مؤسسة الوفأ بيروت.)
اين سوره درس ها و پيام هاي فراواني به ما ميآموزد، كه داراي فوايد بسياري است; ولي آوردن همة آنها در اين نوشته امكانپذير نيست، لذا فقط به چند نمونه از آن اشاره ميكنيم:
1. آية 2 اين سوره لعلكم تعقلون، به ما ميگويد: قرآن وسيلهاي براي تعقل و رشد انسان است (نه فقط براي تلاوت، تبرك جستن و حفظ كردن).
2. حسد مرز خانواده و عواطف خويشاوندي را در هم ميشكند، و انسان را تا حد برادر كشي سوق ميدهد، چنان كه برادران يوسف را اين گونه كرد.
3. اگر فرزندان احساس تبعيض كنند، آتش حسادت در ميان آنان شعله ور خواهد شد.(ر.ك: يوسف / 8.)
4. حسد، انسان را به گناهاني همچون: دروغ و حيله و فريب وادار ميسازد.(ر.ك: يوسف / 11.)
5. شيطان و نفس اماره، گناه را نزد انسان زيبا جلوه ميدهند و انجام آن را توجيه ميكنند.(ر.ك: يوسف / 18.)
6. حضور مرد و زن نامحرم (خصوصاً جوان)، در يك محيط بسته زمينه ساز گناه است.(ر.ك: يوسف / 23.)
7. ياد خدا و پناهنده شدن به او عامل بازدارنده از گناه و لغزش است; چنان كه اين كار، يوسف را از گناه نگه داشت.(ر.ك: يوسف / 22.)
8. بدي را با خوبي جبران كنيد، چنان كه برادران بد كردند، ولي يوسف به آنان احسان و نيكي كرد.
9. مؤمن درد و دل خود را تنها با خداوند در ميان ميگذارد، چنان كه حضرت يعقوب فرمود: إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَ حُزْنِيَّ إِلَي اللَّه;(يوسف،86)، من غم و اندوه هم را تنها به خدا ميگويم.
10. داستانهاي قرآن واقعي، و جهت عبرت آموزي و پندگيري است.(ر.ك: يوسف، 11 / براي آگاهي بيشتر ر.ك: تفسير نور، محسن قرائتي، ج 6، سورة يوسف، مركز فرهنگي درسهايي از قرآن.)