مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: نشانه هاي مروت
نشانه هاي مروت و آثار و نتايج آن چيست؟


پاسخ:
مروت به معناي مردانگي و جوانمردي است و از مرء كه به معناي مرد يا انسان ميباشد. مهمترين نشانه مروت قبول حقيقت و داشتن صفات پسنديده مثل گذشت، پرهيزكاري، عدالت خواهي و... است. برجسته ترين و مهمترين اثر و نتيجه مروت و جوانمردي ايمان به خداوند متعال در شرائط سخت است; چنانكه قرآن كريم اصحاب كهف را جوانمرد معرفي ميكند; نَحنُ نَقُصُّ عَلَيكَ نَبَاَهُم بِالحَقِّ اِنَّهُم فِتيَةٌ ءامَنوا بِرَبِّهِم وزِدنـَهُم هُدًي; (كهف، 13)، داستان آنان را بحق براي تو بازگو ميكنيم، آنها جواناني بودند كه به پروردگارشان ايمان آوردند، و بر هدايتشان افزوديم.
حضرت امام صادق ميفرمايد: جوانمرد كسي است كه به خداي بي همتا ايمان بياورد و پرهيزكار باشد.(ر.ك: وسائلالشيعه، شيخ حر عاملي، ج 11، ص 432 ـ 434، مؤسسة آلالبيت، قم.)
حضرت علي ميفرمايد: الفتوة اربعة التواضع مع الدولة و العفو مع القدرة و النصيحة مع العداوة و العطية بلا منة; مروت و جوانمردي چهار چيز است: 1. تواضع و خضوع در حال دارايي و تمكن 2. گذشت با وجود داشتن قدرت براي تقاص 3. نصيحت و خيرخواهي با وجود دشمني 4. هديه دادن بدون منت.(ارشاد القلوب، ابيالحسن ديلمي، ج 1، ص 131، انتشارات شريف رضي.)