مرکز پاسخگويي: فرهنگ ومعارف قرآن
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: روزه خوران
كسي كه در ماه مبارك رمضان روزه نميگيرد، چگونه آدمي است؟


پاسخ:
در روايات از چنين شخصي به شدت سرزنش شده است; مثلاً در روايتي از امام صادق آمده است: من افطر يوماً من شهر رمضان خرج الايمان منه; هر كسي يك روز از ماه رمضان ]بدون عذر[ روزه خود را بخورد ايمان از او به كنار رود.(وسائل الشيعه، شيخ حر عاملي، ج 10، ص 251، مؤسسة آل البيت.)
بنابراين، كسي كه روزه نميگيرد، فردي بي ايمان و بي اعتقاد به احكام اسلام است. چنين شخصي كه نميتواند شكم خود را چند ساعتي نگه دارد، به طور حتم در امور ديگر نيز، فردي ضعيف، بي اراده و بي تقوا بوده و در برابر كوچكترين گناه، اختيار خود را از دست داده و مرتكب آن خواهد شد; و چنين شخصي شايسته رفاقت نيست.