مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: نماز
تاخير نماز اول وقت بدون عذر موجه چه اثار و عواقبي دارد

پاسخ:
الف) تاخير نماز از اول وقت آن، موجب محروم ماندن انسان از
فيوضات و پاداشهاي آن و عدم استفاده از بركات و آثار نماز اول وقت و
باعث تضييع و سبك شمردن نماز است.
امام صادق(ع) فرموده است: ((كسي كه نمازها را بي سبب به تاخير اندازد
و حدود آنها را حفظ نكند، فرشتهاي نماز او را سياه و تاريك به آسمان برد;
در حالي كه نماز با صداي بلند به نمازگزار گويد: ((مرا ضايع كردي، خداي تو
را ضايع كند; آن چنان كه مرا ضايع كرد)).(آداب الصلاه، ص 3 و 4)
ب)تاخير نماز از اول وقت، موجب دوري انسان از رحمت و نظر لطف
الهي است. حضرت مهدي(عج) به يكي از مشتاقان ديدارش (زهري) كه به
زيارت آن حضرت موفق شده بود، دوبار فرمود: ((از رحمت خدا دور است
كسي كه نماز صبح را چندان تاخير بيندازد تا ستاره ناپديد شوند و نماز
مغرب را به قدري تاخير بيندازد تا ستارهها ظاهر شوند)).(حق اليقين، ص
302)
ج) نخواندن نماز در اول وقت، موجب جرات و سلطه شيطان بر انسان
مي شود.
رسول خدا(ص) ميفرمايد: شيطان هميشه از مومن ميترسد تا زماني كه
بر نمازهاي پنجگانه محافظت دارد; اما هنگامي كه پنج وقت نماز را ضايع
كرد، بر او جرات پيدا ميكند و او را در گناهان بزرگ مياندازد)). (وسايل
الشيعه، ج 3، ص 18)
د) يكي ديگر از آثار شوم سستي و تهاون در نماز، محشور شدن با افراد
دوزخي در قيامت است.
پيامبر(ص) ميفرمايد: ((كسي كه نمازهاي پنجگانهاش را با طهارت كامل
در اول وقت به جا آورد، اين نماز در قيامت براي او نو و برهان است و كسي
كه نمازش را ضايع كند (اول وقت نخواند)، با فرعون و مامان محشور خواهد
شد)).(سفينه البحار، ج 2، ص 43)
ه') نخواندن نماز در اول وقت، موجب محروم ماندن انسان از شفاعت
پيامبر(ص) و امامان معصوم است، حضرت رسول(ص) فرمود: ((فرداي
قيامت، شفاعت من به كسي كه نمازهاي واجب را از اول وقتش به تاخير
افكند، نخواهد رسيد)). (اسرار الصلاه، ص 160)