مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: نماز جمعه
ابعد سياسي نماز جمعه را بيان نماييد؟

پاسخ:
نماز جمعه، در مراسم هفتگي اجتماعي مسلمانان، جايگاه والايي دارد و نه تنها يك عبادت؛ بلكه مظهر وحدت مسلمين و شكوه و عظمت اسلام است و بر سطح آگاهي آنان ميافزايد.
نماز جمعه، اهميت و ارزش فراواني در دين اسلام دارد؛ به طوري كه در زمان امام معصوم(ع)، شركت در آن واجب ميباشد. درباره اهميت نماز جمعه، احاديث بسياري نقل شده است؛ از جمله:
1. رسول خدا(ص)، نماز جمعه را حج مساكين دانسته و آن را موجب آمرزش گناهان شمرده است.(وسائل الشيعه، ج 5، ص 3)
2. امام صادق(ع) فرموده است:
«هرگامي كه به سوي نماز جمعه برداشته شود، خداوند آتش دوزخ را بر صاحب آن گام حرام ميكند».(همان، ص 3)
3. پيامبر(ص) فرمود: «هر كسي از نظر ايمان و طلب پاداش آخرت، به نماز جمعه بيايد، بندگي خدا را از سر بگيرد (يعني تمامي گناهان گذشته او بخشوده ميشود) (همان، ص 3)
اين نماز، بعد سياسي و حكومتي دارد. خطيب و امام جمعه، يا حاكم مسلمين است، يا كسي كه از طرف رهبري، به اين سمت منصوب شده است.
بركات و آثار سازنده تربيتي و اجتماعي اين عبادت سياسي بسيار است، كه به چند نمونه اشاره ميشود:
1- تقويت روحيه اخوت و برادري؛
چرا كه همه، از هرجا، در يك مجمع و مصلا گرد ميآيند و با رنگها و نژادهاي مختلف كنار هم مينشينند. آنچه در نماز جماعت بود، به مراتب بيشترو قويتر در نماز جمعه، اين تجمع هفتگي مسلمانان وجود دارد.
2- تشكل نيروهاي اسلام؛
اين عبادت، به نوعي مسلمانان را بر محور عبادت و نماز، تشكل و يكپارچگي ميبخشد و مايه ارعاب دشمنان اسلام و خنثي شدن توطئههاي تفرقه افكنانه و شايعههاي آنان است.
3- رشد فكري - سياسي مسلمانان؛
به اقتضاي مطالب آگاهي بخشي كه در خطبههاي جمعه بيان ميشود، مردم از مسائل سياسي كشور خود و جهان با خبر ميشوند و با آشنايي به وظايف اجتماعي خويش، در صحنه اجتماع حضور بيشتر مييابند.
4- تقوت روحيه جمعي؛
اين نيز از آثار نماز جمعه است كه قطرههاي پراكنده افراد انساني را در يك اقيانوس، گرد ميآورد و همه با ارتباط متقابل و شناسايي هم، روحيه اجتماعي پيدا ميكند و انزوا و فرد گرايي از بين ميرود.
5- سنگر نماز جمعه، بهترين جاي دعوت مردم بسيج شده براي جهاد و دفاع و حل مشكلات اجتماعي و ياري رساني به ديگران است. اين قدرت عظيم مردمي كه درنماز جمعه متجلي ميشود، هماره مورد توجه بوده و در صدر اسلام نيز، رسول خدا(ص) و امير المؤمنين (ع) از مساجد و پس از خطبهها، افراد را بسيج كرده و به جبهههاي جهاد، ميفرستادند. و بسيار آثار ديگر....