مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: احكام اذان
فضيلت اذان و اقامه چيست

پاسخ:
مفضل بن عمر از امام صادق (ع) روايت
كرد كه آن جناب فرمود: كسي كه اذان و اقامه هر دو
را بگويد آنگاه وارد نماز شود دو صف از فرشتگان
پشت سر او به نماز ميايستند. و كسي كه فقط اقامه
بگويد و نماز بخواند يك صف از فرشتگان با او به
نماز ميايستند. مفضل گويد: از امام(ع) پرسيدم
امتداد هريك از صفوف فرشتگان چقدر است؟ امام
فرمود: حداقل آن مابين مشرق و مغرب و حداكثرش ما
بين آسمان و زمين. (وسايلالشيعه،ج 4 ابوابالاذان و
الاقامه باب 4، روايت 7)