مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: حضور قلب در نماز
نمازي كه بدون حضور قلب و با بي توجهي خوانده مي شود آيا صحيح است؟

پاسخ:
بطلان نماز، مربوط به كم و زياد شدن واجبات آن از روي عمد است.و ارتباطي به بي توجهي به مفاهيم و معاني آن ندارد. بنابر اين اگر واجبات نماز، به صورت ظاهري صحيح انجام شود، نماز صحيح است؛ ولي ممكن است اين نماز مقبول درگاه خداوند قرار نگيرد؛ چرا كه نماز مقبول، علاوه بردرستي شكل ظاهري، بايد با حضور قلب و خشوع و خضوع انجام گيرد. هرچه قدر حضور قلب بيشتر باشد، نماز ثواب بيشتري خواهد داشت و درنهايت به همان اندازه، انسان را از گناه باز ميدارد. امام صادق(ع) فرموده است: هر كس دوست دارد بداند نمازش قبول شده يا نه، ببيند كه ايا نمازش اورا از گناه و زشتي بازداشته يا نه؟ به همان اندازه نمازش قبول شده است».