مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: اعمال شب جمعه
چه سوره ها و دعاهايي مستحب است كه در شب جمعه خوانده شود؟

پاسخ:
اين چند خط، بيان ثوابهايي دربارة خواندن بعضي از سوره هاي قرآن در شب جمعه است؛ از جمله روايت زير ازحضرت امام صادق(ع) نقل شده كه در بحار الانوار (ج 89 ص 286) آمده است:
«كسي كه در شب جمعه سه «طين» را بخواند، از دوستان خداوند و در امان و حمايت حقتعالي باشد و فقر و تنگدستي دردنيا به او نرسد و خداوند در آخرت از بهشت آن قدر به او عطا كند كه او راضي گردد و زياده از رضا به او كرامت كند و صد زناز حوريان بهشت به او تزويج نمايد».
مراد از سه طين، سورههاي «شعراء»، «نمل» و «قصص» است كه با «طسم»، «طس» و «طسم» شروع شدهاند.
در بعضي از ادعيه زمان، ذكر، عدد يا آيه و سوره خاصي براي رسيدن مقصود سفارش شده است. زيرا تنها با همان دستورصادره نتيجه مورد نظر حاصل ميشود؛ مثل آدرس گنجي كه اگر يك قدم عقب يا جلو اقدام به حفر آن شود، پيدا نخواهدشد.
اما ثواب هايي كه وعده داده شده ودر اين گونه روايات به چشم ميخورد (مثل قصرها، ميوهها، حور براي مردان، غلمانبراي زنان) مربوط به عالم آخرت و بهشت و جهنم است و نميتوان آنها را با دنيا مقايسه كرد و اين فراتر از تصورات ذهن مااست.