مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: مساءل جنسي
چرا تماس جنسي از نظر اسلام كار بد و زشتي محسوب مي شود؟

پاسخ:
تماسهاي جنسي حرام، باعث ميشود كه در خانواده و اجتماع فسادايجاد شود و در نتيجه بي نظمي و بي انضباطي به وجود آيد. از بين رفتن نسبتها، تربيت نشدن اطفال، ارث نبردن فرزندان؛ مشخص نبودن پدرواقعي فرزندان و... از عوارض ديگر اين عمل حرام است. به همين دليل اسلام به وضع روحي زنان و مردان، اهميت تام داده و براي بهبود وضع فرزندو پايداري نسل سالم، تمام جهات اخلاقي را مورد توجه قرار داده است. ازامام صادق(ع) سؤال شد: چرا خداوند تماسهاي جنسي غير مشروع را حرام كرده است؟ آن حضرت در جواب فرمود: اين تماسها باعث مفاسد مهم اجتماعي است. مثل اين كه قانون ارث و ارتباط مالي پدر و مادر و فرزندان ازميان ميرود؛ ريشة نسبها و عواطف خانوادگي ـ كه اساس تشكيل زندگي اجتماعي است ـ قطع ميشود؛ پدر فرزند واقعي خودش را نمي شناسد وفرزند نيز پدر واقعي و خواهر و برادر و اقوام ديگر را نميشناسد. خلاصه درچنين اجتماعي، بچه ها فرزندان قانوني يك پدر ومادر نخواهند بود و كلاًاساس زندگي خانوادگي فرد خواهد ريخت. همان طور كه مردم در دنيايغرب از اين قضيه به شدت رنج برده و نگران اند. تماسهاي جنسي مرد بامرد هم از فرض اول بدتر است؛ چون دچار امراض روحي و جسمي (مانندسوزاك سفليس و ايدز) ميگردند و اگر جامعه اسلامي هنوز دچار چنين گرفتاري ها نشده و نسل مردم پاك باقي مانده و...، به جهت رعايت قانون مذكور است.(بهداشت ازدواج در اسلام، ص 94)