مرکز پاسخگويي: تبيان
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: عاقبت گنهكاران
در آيه 56 سوره نساء آمده : هنگامي كه پوستهاي تن بدكاران مي سوزد ما پوستهاي تازه اي به جاي آن قـرار مـي دهـيـم تـا كيفر الهي را بچشند در حالي كه پوستهاي اصلي گناهكارند و مجازات پوستهاي تازه با اصل عدالت سازگار نيست

پاسخ:
در روايـتي از امام صادق (ع ) مي خوانيم : پوستهاي نو همان پوستهاي سابق و در عين حال غير آن اسـت و حضرتش چنين مثال مي زند : اين همانند آن است كه كسي خشتي رابشكند و خرد كند دو مـرتبه آن را در قالب بريزد و به صورت خشت تازه اي درآورد ,اين خشت دوم همان خشت اول است و در عين حال خشت نو مي باشد . در هر صورت پوستهاي جديد از همان مواد پوستهاي پيشين تشكيل مي گردد .

***
پاورقي:
تفسير نمونه ج 3 ص 473
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران