مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: كلامي
تفاوت مومن با مسلمان در چيست ؟

پاسخ:
امام صادق(ع) دربارة تفاوت اسلام با ايمان ميفرمايد: «ان الاسلام قبل الايمان و عليه يتوارثون و يتناكحون و الايمان عليه يثابون؛اسلام پيش از ايمان است و بر اساس اسلام مسلمانان از هم ارث ميبرند و باهم ازدواج ميكنند (يعني ظواهر جامعه بر اساس اسلام اداره ميشود) اماثواب و اجر الهي بر اثر ايمان و عقد قلبي به افراد ميرسد».
امام صادق(ع) در حديث ديگر دربارة اسلام ميفرمود: «الاسلام شهادةان لا اله الا الله و التصديق برسول الله صلي الله عليه و آله به حقنتالدماء و عليه جرت المناكح و المواريث؛ اسلام شهادت دادن به توحيدو يگانگي خدا و تصديق به رسالت رسول اكرم(ص) است، به وسيلة اين دوشهادت خون ها محفوظ ميماند و ازدواج صورت ميپذيرد و امر ارث بين متوفا و وارث برقرار ميگردد.»
ميتوان گفت اسلام، فرمان برداري ظاهري و تسليم بيروني است ؛ وليايمان عقد قلبي و دروني و گردن نهادن به امر خداوند است.
بنابر اين هر كسي كه در ظاهر قبول اسلام كند و شهادتين را بر زبان جاري سازد و اعمال ظاهري اسلام را به جا آورد، مسلمان است؛ اما مؤمن كسياست كه حقانيت اسلام را در قلب پذيرفته باشد و با اعتقادات تعاليم دين را بهكار بندد.