مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: آبه الكرسي
فلسفه اين كه اگر فرد آية الكرسي را حفظ د رموقع خطر نمي ترسد چيست؟

پاسخ:
خواندن آيت الكرسي پس از نماز به خصوص آيه اول آن فوائد بسياري بر آن مترتب است از جمله حفظ شدن از شر دشمن ظاهري و پنهاني. اينفوائد از آنجا ثابت ميشود كه پيامبر و امامان معصوم(ع) اهميت خاصي برايآيت الكرسي قائل بوده اند. در برخي تفاسير از امام صادق(ع) روايت شده كه ابوذر از پيامبر (ص) سؤال كرد: برترين آياتي كه بر شما نازل شده كدام آيهاست؟ حضرت فرمود: آية الكرسي.
و نيز از اميرالمؤمنين نقل شده، اگر بدانيد اين آيه چه اندازه اهميت وخاصيت دارد در هيچ حالي آنرا ترك نمي كنيد و سپس رسول خدا فرمود:آيت الكرسي از گنجي كه زير عرش است به من بخشيده شده و پيش از من به هيچ پيامبري داده نشده است، سپس علي(ع) فرمود: از آن وقتي كه اين سخنرا از پيغمبر(ص) شنيدم شبي بر من نگذشت كه اين آيه را نخوانم. پس دوست عزيز معلوم شد كه فوائد و بركات آية الكرسي به جهت محتويات مهمو برجسته آن است كه از جانب خدا بر آن نهاده شده است.