مرکز پاسخگويي: ستاد اقامه نماز
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: كلامي
از چه كساني در قبر سؤال مي شود

پاسخ:
از برخي روايات استفاده ميشود كه سؤال در قبر اختصاص به كسانيدارند كه ايمان خود را خالص نموده واز مؤمنين صرف هستند و يا كافر خالصهستند و از ساير فرق يا گروهها در قبر سؤال نميشود. امام صادق(ع)ميفرمايد: دو فرشته معروف به نام نكير و منكر افرادي را در قبر مورد سؤالقرار ميدهند كه ايمان خود را كاملاً خالص كرده باشند و يا كفر خود را خالصنموده باشند؛ ولي از بقيه افراد كه متوسطين بين ايمان و كفر قرار دارند سؤالنميشود.