مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: ذكر لا الله الا الله
امام صادق(ع) فرمود: عمل كسي كه صد بار لا اله الاّ الله بگويد، برتر از اعمال ساير مردم در آن روز است، مگر عمل كسي كه بيش از اين گفته باشد. منظور حديث چيست؟ آيا اين عمل جبران روزة مستحبي روزي را كه ثواب دارد و نتواند روزه بگيرد مي كند؟


پاسخ:
مراد اين است كه لا اله الاّ الله ثواب زياد دارد خصوصاً اگر صد بار در روز گفته شود اگر كسي بيش از ديگري لا اله الاّ الله بگويد، ثواب بيشتري نصيبش مي شود.
روايت شده در روزهايي كه روزه اش مستحب است، ولي انسان به عللي قادر به روزه گرفتن آن روز نيست، به جايش صد مرتبه اين ذكر شريف را بگويد: سبحان إلا له الجليل، سبحان من يا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الأعزّ الأكرام، سبحان من لبس العزّ و هو له اهل، هر كه اين ذكر را بگويد، ثواب روزه آن روز را در مي يابد.(1)

***
پاورقي:
1. مفاتيح الجنان، ص 275، فضيلت اعمال ماه رجب.