مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز صبح
بهترين وقت براي اداي نماز صبح چه موقعي است ؟


پاسخ:
بهترين وقت براي اداي هر فريضه اي اوّل وقت آن فريضه است . اول وقت فريضهء صبح طلوع فجرصادق است . بعد از طلوع فجر سادق مي توان نماز خواند و بهتر است تا قبل از قرمز شدن طرف مشرق نماز صبح خوانده شود.
امام صادق (ع)فرمود: .(1)
امام باقر(ع)فرمود: (2)
جبرييل به پيامبر(ص) گفت : بهترين وقت نماز اول وقت آن است .(3)
امام صادق (ع)فرمود: كسي كه نماز را بدون عذر از اول وقت تأخير بياندازد, مشمول آيهء مي شود.(4)

***
پاورقي:
1.وسائل الشيعه , ج 2 ص 87
2.همان .
3.همان , ص 88
4.همان , ص 91