مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: آداب معاشرت
نسبت به كسي يا چيزي كه آن را دوست دارم , تعصب بي جا دارم و واقع بين نيستم . چه كار كنم تاواقع بين باشم و نسبت به شخصي دچار تعصب نشوم ؟


پاسخ:
تعصب بي جا از صفات زشت و مهلك است و ممكن است انسان را به شقاوت گرفتار كند. حضرت رسول (ع) فرمود: و فرمود: . امام صادق (ع)فرمود: .(1)
از آثار و نتايج تعصب , كتمان حقايق است . كسي كه تعصب دارد, مانند اين است كه درِ عقل و فكر خود را ببنددو ديد خود را نسبت به افراد يا كارها عوض كند و واقع و حقيقت را آن طور كه هست , نتواند ببيند, مانند كسي كه عينك سياه بر چشمان خود زده و هر چه را مي بيند, سياه است . اين انسان نمي تواند سفيدي ها را ببيند. براي دوري ازاين بيماري بايد خودخواهي را كه منشأ آن است , از خود بيرون كنيد و حالت تواضع و فروتني در خود ايجاد نماييد وخود را از ديگران برتر نپنداريد. كسي بر ديگري برتري ندارد, مگر به تقوا و پاكي نفس :
گرامي ترين شما نزد خدا با تقواترين شما است.

***
پاورقي:
1.ملا احمد نراقي , معراج السعادة, ص 239