مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: برخورد با نامحرم
آيا دست دادن به نامحرم گناه است ؟ چرا؟ اگر به قصد شهوت نباشد باز گناه است ؟


پاسخ:
دست دادن با مرد اجنبي ـ چه با قصد شهوت و تلذّذ باشد و چه نباشدـ جايز نيست .(1) و اگر با پوشش دست و همراه با قصد لذت باشد جايز نيست .
امام صادق (ع) از پيامبر(ص)نقل مي كند: هر كس با زن نامحرمي دست بدهد,دچار غضب الهي مي شود.(2)
اسلام به خاطر حفظ عفت و تقواي عمومي , روابط زن و مرد را محدود نمود.
البته حرف زدن و يا خنديدن با زن نامحرم اشكال شرعي ندارد, ولي اگر خوف وقوع در فتنه احساس شود, بايد از تماس به خصوص در مكان خلوت خودداري گردد, چرا كه علت انحراف , تماس با نامحرمان است و گرنه در جمع خانوادگي ,گفتگوها و مزاح ها در صورتي كه غرض آلود نباشد, اشكال شرعي ندارد.

***
پاورقي:
1.توضيح المسائل مراجع , ج 2 ص 416
2.شيخ حرّعاملي , وسائل الشيعه , ج 14 ص 142