مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: معرفي دعاي چشم زخم
دعاي چشم زخم را برايم معرفي كنيد يا بنويسيد.


پاسخ:
براي دفع چشم زخم , آيهء (1) را بخوانيد.(2)
از امام صادق (ع) روايت است : سه مرتبه بگويد:
هنگام بيرون رفتن از خانه سورهء ناس را بخوانيد و هم چنين خواندن سورهء حمدو توحيد و ناس را بخواند.
همين طور بخواند: .
دعاهاي ديگر نيز وارد شده كه در حواشي كتاب مفاتيح الجنان آمده است .

***
پاورقي:
1.قلم (68 آيهء 51
2له .مفاتيح الجنان , باقيات الصالحات .