مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: طلا براي مرد
چرا طلا براي مرد حرام است ؟


پاسخ:
علّت اصلي بعضي از احكام شرعي معلوم نيست , ولي روايات قابل توجهي دلالت بر حرمت طلا براي مردان دارد. پيامبر6به علي (ع)رمود: .(1) و امام صادق (ع)فرمود: .(2) و هم چنين آن حضرت فرمود: .(3)و همين طور روايات ديگر.
بنابراين , چون پيامبر و ائمه از استفادهء انگشتر طلا و زينت كردن مردان با آن منع فرمودند, در اسلام حرام شد. كلاً زينت كردن مردان با طلاي زرد كه به آن مي گويند حرام است , ولي استفاده از طلاي سفيد كه به آن پلاتين مي گويند, اشكالي ندارد و نماز با آن صحيح است .(4)
برخي در تأثير منفي طلا در خون مردان و اثر مثبت آن در زنان , مطالبي نوشته اند. هم چنين تأثير طلاي زينتي در روح مردان از نظر خود آرايي منفي است ; يعني ممكن است حالت زنانه در مردان تقويت شود, گرچه اين دلائل هيچ كدام حكمت واقعي نيست .

***
پاورقي:
1.وسائل الشيعه , ج 3 ص 299
2.همان .
3.همان .
4.امام خميني , استفتائات , ج 1 ص 142