مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: نماز
نماز پاكيزه در مورد قبول خداوند است , چگونه است ؟


پاسخ:
اگر نمازگزار به خاطر قبول شدن نمازش از گناهان دوري كند, نماز واقعي و پاكيزه خوانده است .
از امام صادق (ع)سؤال شد: بهترين وسيلهء تقرّب بندگان به سوي پروردگار چيست ؟
فرمود: پس از معرفت و شناخت خدا, چيزي برتر از نماز نيست .(1)
آيهء قرآن مي فرمايد: نماز واقعي انسان را از گناهان باز مي دارد و ذكر و ياد خدا است .(2)
از امام صادق (ع)نقل شده است : .(3)
اگر بخواهيم نمازمان پاكيزه و قبول باشد, بايد اين نكات را رعايت كنيم :
1 احكام نماز و وضو و طهارت و نجاست را بدانيم و بدان عمل نماييم ;
2 از خوردن غذاهاي حرام و مشكوك پرهيز نماييم ;
3 از غيبت و تهمت و مسخره كردن و ناسزا و دروغ گفتن پرهيز كنيم ;
4 به پدر و مادر و همسر احترام بگذاريم و به وظايفان نسبت به آنان عمل كنيم ;
5 حضور قلب در نماز داشته باشيم . علي (ع)فرمود:.(4)
بايد از اشتغالات ذهني كه ذهن و قلب را به خود مشغول مي سازد و ما را از ياد خدا غافل مي كند, دوري كنيم و از خداوند متعال توفيق فهم نماز و حالت خشوع و خضوع را طلب نماييم .


***
پاورقي:
1.صادق احسان بخش , آثار الصادقين , ج 11 ص 98
2.عنكبوت (29 آيهء 45
3.صادق احسان بخش , همان , ج 11 ص 120
4.همان , ص 107