مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اجتماعي و فرهنگي
موضوع فرعي: احكام دعاي ماه رجب
چرا در آخرين بخش هاي دعاي ماه رجب دست چپ را زيرچانه مي گذاريم ؟


پاسخ:
در دعاي از امام صادق (ع)نقل است دست چپ را به محاسنش مي گرفت و با تكان دادن انگشت سبّابهء دست راست , با حالت تضرع و زاري جملات را مي گفت .(1)
همان طور كه گفته شد اين كار نوعي تضرع و زاري به درگاه خدا محسوب مي شده است .

***
پاورقي:
1.شيخ عباس قمي , مفاتيح الجنان , اعمال ماه رجب .