مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: خيرات براي اموات
آيا خيرات زندگان به مردگان مي رسد؟


پاسخ:
از روايات معصومان : استفاده مي شود خيرات زندگان به مردگان مي رسد. سعد بن عباده مي گويد: يكي از افراد نبي ساعده در سفر بود كه مادرش از دنيا رفت . به رسول اكرم عرض كرد: در غياب من , مادرم از دنيا رفته است . اگر براي او چيزي صدقه بدهم , نفعش عايد وي مي گردد؟ حضرت فرمود: بلي . گفت : من شما را به شهادت مي گيرم كه محوطهء درخت خرمايم را كه به ثمر نشسته است , براي او صدقه قرار دادم .(1)
انسان پس از مرگ در عالم برزخ مي تواند از كارهايي كه خود يا ديگران درحقش انجام مي دهند, برخوردار شود.
امام صادق (ع)مي فرمايد: .(2)
معناي صدقهء جاريه در روايتي آمده و موارد آن را چنين ذكر شده است :كاشتن درخت ; حفر چاه يا قنات , بناي مسجد; نوشتن قرآن ; اثري آموزنده فرزند صالح .(3)
شخصي مي گويد: به امام صادق (ع)عرض كردم : آيا چيزي هست كه پس ازمرگ به انسان برسد؟ حضرت فرمود: (4)

***
پاورقي:
1.محمد تقي فلسفي , معاد, ج 1 ص 291
2.بحارالانوار, ج 6 ص 294
3.محمد تقي فلسفي , همان , ص 291
4.بحارالانوار, ج 6 ص 294