مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: سجده بر مهر
چرا هنگام سجده , سر بر مهر, سنگ , كلوخ مي نهيم ؟


پاسخ:
در هنگام سجده , بايد بر زمين يا آن چه از زمين مي رويد سجده كرد و بر فرش و موكت و استخوان و گوشت و چيزهاي ديگر سجده صحيح نيست .(1)
در اين باره رواياتي نقل شده كه به بعضي از آن ها اشاره مي شود:
هشام بن حكم مي گويد: از امام صادق (ع)سؤال كردم : بر چه چيزهايي سجده كردن صحيح است و بر چه چيزهايي صحيح نيست ؟ حضرت فرمود: . پرسيدم : علّت چيست ؟ حضرت فرمود: .(2) ولي زمين , خاك و چوب و امثال اين ها اشكالي ندارد و روايات مشابه ديگري در همين باب وجود دارد كه جاي مطرح كردن آن ها در اين جا نيست .

***
پاورقي:
1.توضيح المسائل مراجع , ج 1 مسئله 1076
2.وسائل الشيعه , ج 3 ص 591 حديث 1