مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: حجاب پير زن
اگر موهاي سفيد پير زن مسلمان پيدا باشد, گناه است ؟ نگاه كردن به آن چه حكمي دارد؟


پاسخ:
نگاه كردن و دست زدن به بدن پير زن , بدون قصد لذّت , جايزاست .(1)
زن بايد بدن و موي خود را از مرد نامحرم بپوشاند, ولي پيرزناني كه به سنّي رسيده اند كه ديگر اميد ازدواج ندارند و خود را زينت نكرده باشند, اگر موهاي آنان پيدا باشد, اشكالي ندارد.
امام صادق (ع)در ذيل همين آيه فرمود: .(2).

***
پاورقي:
1.توضيح المسائل مراجع , ج 2 ذيل مسئله 2441
2.تفسير نمونه خ , ج 14 ص 533