مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اديان و مكاتب
موضوع فرعي: آدم و حوا
حضرت آدم و حوّا، هنگامي كه از بهشت به زمين رانده شدند، در كجا فرود آمدند؟


پاسخ:
در كتاب علل الشرايع در باب علّت نامگذاري صفا و مروت به اين نام ها آمده است كه امام صادق(ع) فرمود: كوه صفا را به اين علّت صفا ناميدند، زيرا مصطفي كه آدم (ع) باشد، بر آن كوه فرود آمد. پس اسم كوه صفا از اسم آدم (ع) اخذ گرديد، كما اين كه خداوند در قرآن كريم مي فرمايد: إنّ الله اصطفي آدم و نوحاً و آل ابراهيم و آل عمران علي العالمين،[2] ولي حضرت حوّابر كوه مروه فرود آمد و به همين جهت چون مرأهْْ (زن) بر آن فرود آمد، اسم كوه را از آن أخذ كردند.[3]
ْ.

***
پاورقي:
[2] آل عمران (3) آيه 33.
[3] مرحوم ابن بابويه قمي، علل الشرائع، ج 2، باب 165، ص 137 ، چاپ مؤسسة دارد الحجه للثقافهْ