مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز اول وقت
آيا خواندن نماز صبح در اول وقت مي تواند بهترين راه نجات وسواس باشد؟


پاسخ:
خواندن نماز هاي پنج گانه در اول وقت مورد سفارش و تأكيد اسلام و معصومان (ع) مي باشد و بر آن فوائد بي شماري مترتب است.
قرآن مي فرمايد: ... نماز بر مؤمنان در وقت هاي معيّن واجب شده است.[1]
امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا فرمود: هميشه شيطان از فرزند آدم مي ترسد تا وقتي كه نماز پنج گانة خويش را در وقت ادا كند.[2]
امام باقر (ع) فرمود: هر مؤمني مواظب نماز پنج گانه اش باشد و آن را در وقتش به جاي آورد، از غافلان نيست.[3]
وسوسه مشغوليت ذهني است و معصوم (ع) مي فرماييد به جا آوردن نماز در اوّل وقت غفلت را ميزدايد. اميد است كه شخص وسواس با استعانت و مدد از نماز، خصوصاً در اول وقت بتواند از وسوسه هاي شيطان در امان باشد. البته اين مسئله شرط دارد كه در جواب سؤال يكم به تفصيل بيان شد و آن شرط جز بياعتنايي ( هر چند گمان بر عدم انجام صحيح تكليف باشد) چيزي ديگري نيست. شخص وسواس اگر در وضو و كسب طهارت و نيز در انجام نماز دچار وسوسه شود، هيچ وقت نمي تواند آن را در اول وقت به جا آورد و اين مسئله فكر و ذهن او را مشغول كرده و موجب غفلتش مي شود. در نيتجه وقت گذشته و موجب زيان ميشود و خواندن نماز صبح در اول وقت اگر چه مو جب ثواب بسياري است ، ولي بدون آن شرط تأثيري در منع از وسواس ندارد.

***
پاورقي:
[1] نساء (4) آيه 103.
[2] صادق احسان بخش، آثار الصادقين، ج 11، ص 114.
[3] همان.