مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: برخورد با نامحرم
سلام كردن مرد جوان به زنِ جوانِ نامحرم و يا زن جوان به مرد جوان نامحرم چه حكمي دارد؟ اگر حديثي در اين مورد وارد شده است , مرقوم بفرماييد.


پاسخ:
سلام كردن مردان جوان به زنان جوان و بالعكس كراهت دارد, ولي اگر مفسده اي داشته باشد, جايز نيست .
امام صادق (ع)فرمود: .(1)
در وسائل الشيعه , باب 131از ابواب مقدمات نكاح , روايتي دربارهء كراهت سلام به زن اجنبيه آورده شده است :
امام صادق (ع)فرمود:
بمانند. عجز و جياي آنان را با سكوت مخفي كنيد و آنان را در خانه ها نگه داريد تا از دستبرد ديگران محفوظ بمانند.(2)
باز امام صادق (ع)فرمود: .(3)
مرحوم صاحب وسائل فرمود: سلام كردن به زنان جوان كراهت شديده دارد.(5)
از طرفي رواياتي داريم كه خارج شدن زنان از خانه و اختلاط آنان با مردان در صورتي كه مفسده اي نداشته باشد, كراهت دارد و اگر مفسده داشته باشد, حرام است .


***
پاورقي:
1.محمدي ري شهري , ميزان الحكمة, عنوان 1890 به نقل از بحار الانوار, ج 40 ص 335
2 . همان
3 . همان
4 . همان
5.وسائل الشيعه ,ج 14 ص 173