مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: نماز سني ها
علت آن كه سني ها نماز خواندن در غار حرا را حرام مي دانند چيست ؟ آيا شيعه هم معتقد به اين اموراست ؟


پاسخ:
شكي نيست كه نماز خواندن در مكان هاي مختلف اشكال ندارد, بلكه تأكيد شده كه در جاهاي مختلف نماز بخوانيد تا آن مكان ها در روز قيامت به نفع شما شهادت دهند.
ابوكَهْمَس از امام صادق (ع)سؤال مي كند: آيا انسان نوافل نمازهايي را كه به جا مي آورد, در يك جا بخواند يا درمكان هاي جدا؟ حضرت فرمود: اينجا و آن جا و در جاهاي جدا بخواند, چون اين مكان ها در روز قيامت به نفع او شهادت مي دهند.(1)
حتي زمان ها شاهد كردارهاي انسان هستند. سعدة بن زياد ربعيّ از حضرت صادق (ع)از پدرش امام باقر(ع)وايت كرده : چون شب داخل شود, منادي از جانب خداي متعال ندا مي كند: اي پسر آدم ! من كهشب هستم , گواه وشاهدم بر آن چه در من هست . از من بهرهء خود گير, چون همين كه آفتاب طلوع كند, ديگر حسنه و خيري رانمي تواني در من وارد سازي و به خيرات و حسناتت زياد كني و نه مي تواني نسبت به گناه انجام داده , طلب رضا وعفو كني . من گذشتم و رفتم . دوران من تا طلوع آفتاب بود. همين گفتار را روز مي گويد, وقتي كه دوران آن سپري گردد.(2)
باز امام صادق (ع)فرمود: هر روزي كه نو مي شود, به انسان ها خطاب مي كند اي فرزند آدم ! من روز جديدي هستم و بر توشاهدم . پس كار نيكو انجام ده تا من به نفع تو در روز قيامت شهادت دهم .(3)
بنابراين عبادت كردن در هر مكاني جائز بلكه سفارش شده است , مگر مكانهايي كه غصبي يا مورد تهمت باشد,مانند نماز خواندن مرد و زن نامحرم در جاي خلوتي كه ديگران نمي توانند به آن جا رفت و آمد كنند, يا مكان هايي كه ماندن در آن جا خطرناك باشد, مانند مسيل رودخانه .(4)
در چند جا نماز خواندن كراهت دارد, مانند حمام ; زمين نمكزار; جاده , خيابان و كوچه كه براي عبور كنندگان مزاحمت ايجاد كند; در مقابل آتش ; در آشپزخانه ; روبروي عكس و مجسّمه ; مقابل قبر, بين دو قبر و در قبرستان .(5)
نماز خواندن در بعضي مكان ها ثواب بيشتري دارد, مانند مساجد و مشاهد مشرفه .(6)
گروهي از متحجّران مسلمان مي گويند: چون در مورد نماز خواندن در غار حرا دليلي و حديثي واد نشده است ,مراد وهابي مسلكان هستند كه مسلماناني متحجر مآب هستند و عناد خاصي با شيعه دارند.
پس اگر كسي آن جا نماز بخواند, يك نحوه تعبّد و تشريع بدون دليل است و بدعت محسوب مي شود. لذا از خواندن نماز در آن جا منع مي كنند.
اين نظريه خطا است , زيرا نماز خواندن در هر مكاني كه منع شرعي نداشته باشد, اشكالي ندارد, بلكه روايت وارد شده كه در مكان هاي مختلف نماز بخوانيد كه به بعضي اشاره شد. مضافاً بر اين كه در غار حرا پيامبر نمازخوانده است . جايي كه پيامبر نمازهاي واحب و نوافل مستحبه را مي خوانده است , قطعاً نماز خواندن مطلوب خواهدبود.

***
پاورقي:
1.بحارالانوار, ج 7 ص 318 منقول از معادشناسي , ج 7 ص 235
2.معادشناسي , ج 7 ص 234 به نقل از بحار الانوار, ج 7 ص 325
3.بحارالانوار, ج 7 ص 325
4.توضيح المسائل مراجع , ج 1 مكان نمازگزار.
5.توضيح المسائل مراجع , ج 1 مسئله 898
6.همان , مسئلهء 893 895