مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: مرتد كيست؟
در كتاب تاريخ طبري آمده كه :. چراراويان اسلام و مسلمان كلمهء مرتّد را به هر دو دسته اطلاق كرده اند؟ آيا از نظر فقهي امروزه هم اين دو دسته مرتّدهستند؟


پاسخ:
از روايات استفاده مي شود كسي كه است , مجازات سختي دارد. پردات زكات اهميت ويژه اي دارد كه اگر كسي آن را پرداخت نكند, نمازش قبول نيست و تا حدّ كفر و ارتداد پيش مي رود. چند نمونه ازروايات را ذكر مي كنيم :
امام صادق (ع)از پدرانش نقل مي كند كه رسول الله (ص)به علي (ع)وصيت كرد و فرمود:
مالش را نپردازد, نه مؤمن است و نه مسلمان .
باز امام صادق (ع)فرمود:
كم ترين آن را ـ پرداخت نكند (به او مي گويند) مي خواهي يهودي بمير يا نصراني (يعني مسلمان نمي ميري .
در روايات ديگر فرمود: .
از مجموعه روايات استفاده مي شود كه نپرداختن زكات يا انكار آن باعث ارتداد و كفر مي شود و از اين جهت كساني كه نماز مي خواندند, ولي زكات را منكر مي شدند يا پرداخت مي كردند, دستور حمله و جنگ با آنان صادرمي شد و آنان را مسلمان نمي دانستند. لذا آنان را مي ناميدند و جنگ با آنان را واجب مي شمردند.
بعد از فوت رسول الله (ع)بعضي از طوائف مرتد شدند و بعضي مسلمان بودند و نماز مي خواندند, اما چون ابوبكررا به عنوان حاكم اسلامي قبول نداشتند, زكات به او پرداخت نمي كردند. لذا ابوبكر لشكرهايي به سوي آن ها فرستادتا آن ها را مطيع خود كند.(1) چه بسا افراد بي گناهي نيز در اين جنگ ها كشته شدند. امروزه هم اگر كسي از اسلام برگردد يا عقيده داشته باشد زكات از برنامه هاي اسلام نيست , كافر مي شود, چون زكات از ضروريات دين است واگر كسي منكر آن شود و انكار او به انكار خدا و رسول منجر شود, از جرگهء اسلام خارج مي شود.

***
پاورقي:
1.تاريخ ابن ابن خلدون , ج 2 ص 49به بعد.