مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: تمركز حواس
تمركز حواس ندارم، هرگاه درباره چيزي فكر ميكنم، حواسم پرت شده و به جاي ديگر منتقل ميشود. وانگهي در انتخاب كارها و انجام آن ارادهام ضعيف است. براي پيدايش تمركز حواس و تقويت اراده چه راهكاري داريد؟


پاسخ:
يكي از بهترين راههاي ريشه كن كردن حسد و ديگر رذايل اخلاقي، توجه به مفاسد و آثار سويي كه در دنيا و آخرت براي انسان به وجود ميآورد ميباشد، مثلاً بداند حسد از گناهان كبيره است و براي آن وعده عذاب اخروي داده شده و ريشه كفر است. امام صادق(ع) فرمود: اصول الكفر ثلاثة: الحرص و الأستكبار و الحسد؛ اساس كفر سه چيز است: حرص، تكبر و حسد.(1)
حساد ريشه نفاق است. امامصاد(ع) ضمن حديثي فرمود: مؤمن غبطه ميخورد، اما حسد ندارد، ولي منافق حسد ميبرد و غبطه ندارد.(2)
اما باقر(ع) فرمودهاند: حسد ايمان را ميخورد، چنان كه آتش هيزم را.(3)
امام علي(ع) ميفرمايد: خداوند شش طايفه را به شش گناه عذاب ميكند: عرب را تعصب باطل؛ كشاورز را به تكبر؛ حكام را به ظلم و جور؛ علما را به حسد؛ معامله گران را به خيانت و روستائيان را به جهل و ناداني.(1)
حسد اولين گناهي است كه خداوند متعال در روي زمين با آن معصيت شده است. وقتي شيطان به حضرت آدم حسد ورزيد، او را به ترك اولي وادار نمود. قابيل به برادرخود هابيل حسد برد و او را كشت. حسد دنيا و آخرت آدمي را تباه ميسازد، زيرا شخص حسود در دنيا هميشه در غم و اندوه و ناراحتي به سر ميبرد، چون زوال نعمت طرف را ميخواهد كه آن هم به سادگي از بين نميرود.
امام عليوع) فرمود: الحسد يذيب الجسد؛ حسد جسم را ذوب و ناتوان ميكند.(2)
نسبت به آخرت هم شكي نيست كه عبادات حسود با حضور قلب تحقق پيدا نميكند. و از عبادات بزرگي چون احسان و اكرام به مؤمنان بي نصيب ميباشد.
گفتني است: حسد تا وقتي كه ظاهر نشود و جنبه عملي به خود نگيرد، حرام نيست و عذاب ندارد(3).
براي از بين بردن سشاير صفات رذيله نيز بسيار به جا است كه به آثار سوء و زشتي آن فكر و انديشه شود.

***
پاورقي:
1 - محمد بن يعقوب كليني، اصول كافي، ج2، ص 289.
2 - همان، ص 307.
3 - همان، ص 306.
4 - صدوق، خصال، ص 325، باب سته.
5 - غررالحكم، ج1، ص 241، چاپ دانشگاه.
6 - گناهان كبيره، شهيد دستغيب، ج2، ص 319، چاپ جامعه مدرسين.