مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: موسيقي
آيا گوش دادن به موسيقي حرام است؟


پاسخ:
گوش دادن به غنا و موسيقي و آهنگهاي تحريكآميز و مناسب با مجالس و محافل فسق و فجور حرام است، ولي گوش دادن و شنيدن صداهاي مشكوك و غير مطرب اشكال ندارد.(2)
پيامبر اسلام(ص) ميفرمايد: كان ابليس اول من تغني؛ شيطان اولين كسي بود كه غنا خواند. امام صادق(ع) فرمود: خانهاي كه در آن غنا باشد، ايمن از مرگ و مصيبت دردناك نيست و دعا در آن به اجابت نميرسد و فرشتگان وارد آن نميشوند. و در حديث ديگري فرمود: غنا روح نفاق را پرورش ميدهد و فقر و بدبختي ميآفريند.(3) گوش دادن به غنا و موسيقي حرام هم مضر به جسم است و اعصاب را زيان ميرساند و هم براي روح آدمي زيان بار است كه او را از خدا غافل و از معنويت و در نتيجه موجب عذاب اخروي و آتش جهنم ميشود.


***
پاورقي:
1 - مجله معارف، شماره 42، ص 118 تا 120.
2 - امام خميني، استفتاآت، ج 2، سؤال 26، 27 و 29.
3 - تفسير نمونه، ج 17، ص 21.