مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: اخلاق و عرفان
موضوع فرعي: خيرات براي اموات
بعد از مرگ پدرم خوابهاي ناراحت كنندهاي مي بينم، چه كارهاي ثوابي مي توانم براي آن مرحوم انجام دهم؟


پاسخ:
از خداوند مهربان مي خواهيم كه پدرتان را رحمت و قبرش را باغي از باغهاي بهشت قرار داده و بر شما صبر و اجر عنايت نموده و شما را فرزند صالح براي آن مرحوم قرار دهد.
خوابي كه شما مي بينيد و در نامه خود توضيح دادهايد، نبايد شما را نگران كند زيرا آن طور رؤيا به معني اعتماد و مهرباني است. نيكي و احسان به پدر و مادر چه در قيد حيات باشند و چه دار دنيا را وداع گفته باشند از بافضيلتترين عبادتها است.
امام صادق(ع) فرمود: چه مانع است شما را كه درباره پدر و مادر هم در زندگي و هم پس از مرگشان احسان كنيد. به جاي آنها نماز بخوانيد و از جانب آنها صدقه دهيد و حج كنيد و روزه بگيريد كه شما نيز به همان اندازه ثواب ببريد و به علاوه خير و بركت فراوان از جانب خداوند عايد شما گردد.(1)
يعني وقتي مثلاً از طرف پدرمان صدقه داديم، خداي مهربان يك ثواب كامل به پدر و يك ثواب كامل به ما عنايت مي فرمايد: شما مي توانيد در مرحله اول اگر پدرتان نماز يا روزه، قضا دارد آن را انجام دهيد و اگر بدهي به افراد دارد پرداخت كنيد و حلاليّت بطلبيد. در مرحله بعد احسان و صدقه و روزه و نماز مستحبي و قرآن و ذكر صلوات و دعا براي آن مرحوم انجام دهيد نماز و روزه مستحبي را دو گونه مي توانيد انجام بدهيد:
1- مثلاً يك روز روزه به نيت خودتان بگيريد بعد ثوابش را به پدرتان هديه كنيد.
2- به نيابت از پدر روزه بگيريد، مثلاً بگوييد فردا را به جاي پدر و به نيابت از او روزه مي گيرم قربتاً الي اللَّه.
يكي از نمازها كه مستحب است هر روز براي پدر يا مادر خوانده شود اين است: دو ركعت نماز در ركعت اوّل بعد از الحمد، به جاي قل هو اللَّه احد، سوره انا انزلنا و در ركعت دوم سوره كوثر خوانده شود.(2)


***
پاورقي:
1. مصطفي حسيني دشتي، معارف و معاريف، ماده پدر.