مرکز پاسخگويي: دفتر تبليغات اسلامي
موضوع اصلي: احكام
موضوع فرعي: زن و شوهر
نگاه كردن زن و شوهر به اندام عريان يك ديگر چه حكمي دارد؟


پاسخ:
زن و شوهر هر كدام مي توانند چه باقصد لذت و چه بي قصد آن و هر گونه استفاده ديگر به اندام يك ديگربدون پوشش وبه صورت عريان نگاه كنند. امام صادق(ع)درباره مردي كه پرسيد: به همسرش درحالي كه لخت وعريان است نظر و نگاه مي كند, فرمود: اين كار اشكالي ندارد, مگر لذتي جز اين كار وجوددارد(1). مقصود امام اين است كه لذتي بالاترازلذت نگاه شوهر به اندام همسرش وجود ندارد. بايد دانست كه يكي از فلسفه هاي پيوند بين زن و مرد اين است كه از وجود يك ديگر به هر شكلي كه خواستند استفاده كنند واين لذت , لذتي است كه خداوند ازآن رضايت دارد.
فقها مي فرمايند: نگاه كردن به عورت ديگري حرام است ... ولي زن و شوهر مي توانند به تمام بدن يك ديگرنگاه كنند(2).

***
پاورقي:
1. وسائل الشيعه , ج 14 كتاب نكاح , ص 85 باب 59 حديث يكم .
2 توضيح المسائل مراجع , ج 2 ص 418